На Превалски езера снимка: summitsweb

ДНП Пирин с електропастири и съвети към туристите


Дирекция „Национален парк Пирин” постави временни електропастири около Башлийско езеро и около три от Спанаполските езера. Съоръженията са поставени с цел ограничаване движението на пашуващите домашни животни около езерата, като от парка твърдят, че те не ограничават домашните и диви животни да пият вода. 

Съоръженията не влияят на движението на туристите по маркираните пътеки, но от ДНП “Пирин” съветват посетителите да бъдат внимателни при близък контакт с електропастирите.

Пастири ще бъдат монтирани и около Първото Превалско езеро и Тевно езеро. Те се захранват със слънчеви батерии и са поставени върху естествени материали, без да се нарушава терена и растителната покривка.

Съоръженията ще бъдат премахнати след като се изследва влиянието на антропогенните дейности в непосредствена близост до езерата, тъй като те биха довели до промяна във водния режим, видовия състав, химичните показатели, както и до понижение нивото на водата, утъпкване на бреговете и вток на органично натоварени води.

Дейностите са изпълнени по проект BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на  природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

В същото време в планинарската общност мненията не само относно пастирите, но и относно стадата, са разнопосочни. ДНП Пирин публикуваха и съвети за туристите при среща с пашуващи животни:

Не се учудвайте, ако тръгвайки по туристическите маршрути в Национален парк „Пирин” срещнете домашни животни.  Чрез високопланинската паша се поддържа естественото състояние на типичните местообитания и се осигурява  и поминък за местното население. Мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони на Министерството на земеделието и храните подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Тази мярка се прилага на територията на националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, с изключение на резерватите. Ползвателите на средствата по програмата трябва да имат тревопасни животни – крави или овце(не се допуска паша на кози) и валидно разрешение за паша, издадено от дирекциите на националните паркове.

Ето и самите съвети (виж тук в pdf)


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *